A történelmi román rák jele.

Arcanum Digitális Tudománytár A—F kötetét.

a történelmi román rák jele

A könyv a romániai magyar nemzetiség írásbeliségének címszavait foglalja magába A törzset alkotó szépirodalom mellett sorra kerül itt a közirodalom publicisztika, újságírás, biblio- gráfia, népművelő irodaloma tudományos irodalom szakirodalom, tudományterjesztésa művészeti irodalom, valamint a művészeteknek azok az alkotásai, amelyek tárgyuknál fogva kapcsolódnak az irodalomhoz könyvgrafika, irodalmi tárgyú képzőművészeti alkotás, iro- dalmi művek megzenésítése, előadóművészet és színház, rádió, televízió, film- és fotómű- vészet irodalmi vonatkozásai.

Ezt a nem egy viszonylatban kísérletező és úttörő jellegű sokoldalúságot a nemzetiség életének mindennapi szükséglete, a tudományos-műszaki haladás és az információcsere követeli meg. Napjainkban a földrajzi és történelmi tényezők, a gazdasági, társadalmi és politikai együtthatók, a nyelv mellett fokozódó szerepet játszik az új, szocialista érzelmi és tudatbeli alakulás.

Ebben a felépítményi jellegű, de minden adottságra visszaható alakulásban elsőrendű szerepe van az írásbeliségnek, mégpedig a közlés minden vonatkozásában. Lexiko- nunknak az írásbeliség tágabb kereteire figyelmező megszerkesztésével ezt az átfogó szerepet tesszük szemléletessé, természetszerűen kiemelve a román néppel s más nemzetiségekkel való együttélés és szellemi kölcsönhatás jelenségeit.

a történelmi román rák jele

Lexikonunk a szocialista Romániában kibontakozó romániai magyar irodalomkutatás több évtizedes eredményeire építhetett s megkezdésére Bod Rák jele mihail sadoveanu absztrakt os évszámmal megjelent, valójában azonban csak ben Nagyszebenben nyomott Magyar Pinworms tünetek nélkül című munká- jának kétszázadik évfordulója adta meg a közvetlen indítékot.

Különben az általános irodalmi fejlődés is magával hozta a szakszerű nyilvántartás igényét, s ban tizenegy tagú szerkesztőbizottság megalakulása Balogh Edgár, Benkő Samu, Jancsó Elemér, Jordáky Lajos, Kacsó Sándor, Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Mikó Imre, Réthy Andor, Sőni Pál, Venczel József után az összeállított repertórium és bibliográfia alapján szak- a történelmi román rák jele rák jele mihail sadoveanu absztrakt szer- kesztők és munkatársak bevonásával az anyaggyűjtés is megindult.

a történelmi román rák jele

Mély fájdalommal emlékezünk itt meg öt szerkesztő társunkról, aki nem érte meg e kötet megjelenését: Jancsó Elemérről, az irodalomtörténészről, Jordáky Lajosról, munkásmozgalmi és sajtótudományi szerkesztőnkről, Mikó Imréről, az irodalmi hagyományok és a jogtörténet anyaggyűjtőjéről, Réthy Andor bibliográfusról s Venczel Józsefről, szerkesztési módszerünk megfogalmazójáról vestibularis papillomatosis orvosság a teljes repertórium előkészít.

Fontos információk